פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בכורי הוא" - חביב עלי כבן בכור לאביו

"לאב" - לחשוש בתקנתם כאב החושש בתקנת בנו

"בדרך ישר" - בדרך שוה מבלי עקמימות למען לא יכשלו בם

"בבכי יבואו" - ר"ל ע"י תשובה ותפלה אגאלם

"אל נחלי מים" - אצל נחלי מים למען ימצאו לרוות הצמאון

מצודת ציון

"אובילם" - ענין הבאה כמו יובל שי (שם יח)

"אל נחלי מים" - על נחלי מים