קטע:מצודות על ירמיהו כט ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשר אתם מחלמים" - רצה לומר שאתם שואלים מהם שהם ישאלו שאלת חלום

"חלומותיכם" - האומרים לכם מה שראו בחלום

"אל ישיאו וגו'" - נביאי השקר והקוסמים אשר בקרבכם אל יפתו אתכם במה שאומרים שמהר תשובו לירושלים בהפך מדברי וקצר בדבר המובן מעצמו

מצודת ציון

"ישיאו" - ענין פתוי והסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

"וקוסמיכם" - הוא מין כישוף