קטע:מצודות על ירמיהו כח יז

מצודת דוד

"בחדש השביעי" - ארז"ל שמת ער"ה וצוה לבניו שיקברוהו אחר ראש השנה והיא בשנה האחרת והעלימו יום מיתתו כדי לעשות נבואת ירמיהו שקר