מצודות על ירמיהו כז ט


מצודת דוד

"לא תעבדו" - רצה לומר לא יתחזק עליכם להיות לו לעבדים

"ואל עונניכם" - גם הוא ענין כשוף כמו מעונן ומנחש (דברים יח)

"ואל כשפיכם" - העוסקים בשאר מיני כשוף

"ואל קוסמיכם" - השואלים בקסם והוא מין כשוף

"ואל חלומותיכם" - המגידים עתידות על ידי שאלת חלום

"אל נביאיכם" - הנביאים שלכם המנבאים לכם בשקר