קטע:מצודות על ירמיהו כז ה

מצודת דוד

"ונתתיה" - לכן בידי לתתה לאשר ישר בעיני

"אנכי עשיתי וגו'" - ואם כן הכל שלי המה