קטע:מצודות על ירמיהו כז ג

מצודת דוד

"ושלחתם וגו'" - בימי יהויקים אמר לו כשימלוך צדקיהו ישלח המוסרות והמוטות אל המלכים האלה על ידי המלאכים הבאים אל צדקיהו (ואולי בא להתיעץ שימרדו כולם במלך בבל)

מצודת ציון

"מלאכים" - שלוחים