קטע:מצודות על ירמיהו כו יג

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ומה' המה היטיבו ותקנו דרכיכם וגו' ואז ינחם ה' על הרעה וגו'

מצודת ציון

"היטיבו" - ענין תקון כמו מה תיטיבי דרכך (לעיל ב)