פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ונפלתם ככלי חמדה" - ר"ל לא תהיה נפילתכם ככלי בזוי הנופל בארץ שאין היזק בנפילתו אלא היזק רב וקלון מתמיד יהיה לכם בהנפילה ההיא ככלי חמדה הנופל לארץ שההיזק רב במה שנפחת בנפילה

"הילילו הרועים" - למלכי יהודה ושריו יאמר הילילו וזעקו אתם מנהיגי העם ואתם אדירי הצאן ר"ל אתם הגבורים שבעם התפלשו בעפר דרך צער ואבלות כי מלאו ימיכם להביא מקצתכם לטביחה ובא זמן תפוצותיכם להיות מקצתכם נפוצים בגולה

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"והתפלשו" - ענין הגלגול בעפר כמו עפר התפלשי (מיכה א)

"אדירי" - ענין חוזק

"מלאו" - נשלמו וכן במלאת ימי טהרה (ויקרא יב)

"ותפוצותיכם" - ענין פזור וכן כי נפץ העם (שמואל א יג)