פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"נשפט הוא" - הוא יתווכח עם כל בשר והויכוח יהיה אשר יתן את הרשעים לחרב כי בזה מודיע להם פשעם ותחשב לויכוח וכן כי באש ה' נשפט (ישעיהו סו)

"בא שאון" - קול שאון המקום בא עד קצה הארץ ר"ל הגזירה היא על כולם

מצודת ציון

"שאון" - ענין המיה

"נשפט" - ענין ויכוח

"לכל בשר" - לכל אדם