קטע:מצודות על ירמיהו כד ח

מצודת דוד

"כן אתן וגו'" - להיות שנוא ומרוחק

"והיושבים בארץ מצרים" - שהלכו עם יוחנן בן קרח למצרים ונתיישבו שמה אשר לא כמצות ה'

"וכתאנים הרעות" - כאלו אמרו הנשארים בם יהיו כתאנים הרעות אשר אין לאכלן בעבור רעתן השנואים ומרוחקים מבני אדם