מצודות על ירמיהו כד ז


מצודת דוד

"ואנכי וגו'" - להיות בעזרתם

"והיו לי לעם" - להאמין בי ולקבל עול מוראי

"ונתתי וגו'" - אתן להם לב מבין לדעת אותי אשר אני ה'