קטע:מצודות על ירמיהו כג יט

מצודת דוד

"חמה יצאה" - תצא בחמה עבר במקום עתיד

"וסער מתחולל" - הסער הזה הוא מלא מחלחלה ורעד והוא יהיה חל ושוכן על ראש הרשעים האלה הם נביאי השקר

מצודת ציון

"סערה" - רוח סערה

"חמה" - כמו בחמה

"מתחולל" - מלשון חיל וחלחלה

"יחול" - ישכון כמו יחולו על ראש יואב (שמואל ב ג)