קטע:מצודות על ירמיהו כג ה

מצודת דוד

"ומלך מלך" - מלך ימלוך על ישראל והצליח ויעשה משפט וצדקה

"והקימותי לדוד" - אקים לדוד מזרעו צמח צדיק זהו מלך המשיח

מצודת ציון

"והשכיל" - ענין הצלחה כמו ויהי דוד לכל דבריו משכיל (שמואל א יח)