פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אשר לא ידעו" - עד הנה

"העצב נבזה וגו'" - וכי זה כניהו דומה הוא לצורה נבזה ומפוצץ וכי הוא ככלי שאין בו צורך ומדוע א"כ הוטלו מארצם הוא וזרעו וגו'

מצודת ציון

"העצב" - כן נקרא הצורה הנעבדת כמ"ש עצבי הגוים (תהלים קלה)וזהו לפי שמעצב לב עובדיו צועק אליו ואינו נענה ובדרך שאלה קרא כן לכולם

"נפוץ" - ענין שבירה ורציצה כמו ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"חפץ" - ענין רצון וצורך וכן החפץ לשדי כי תצדק (איוב כב)

"הוטלו" - הושלכו