קטע:מצודות על ירמיהו כב כה

מצודת דוד

"ונתתיך ביד וגו'" - כפל הדבר פעמים רבות במ"ש להגדיל הענין ולהפחידו

מצודת ציון

"יגור" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)