קטע:מצודות על ירמיהו כב יד

מצודת דוד

"ומשוח בששר" - ועל הלוחות היה מושח בטיח ששר והוא מין צבע

"וספון בארז" - והיה מכסה הבתים בלוחות ארז

"וקרע לו חלוני" - כדי להתענג ברוח היום בזמן החום פתח לעצמו חלונות רבות בביתו

"מרויחים" - להיות ריוח גדול בין חדרי העליה שיכנס שם הרוח בימי הקיץ

"בית מדות" - ר"ל מדות גדולות וכן אנשי מדות (במדבר יג)

מצודת ציון

"מרווחים" - מלשון ריוח

"וקרע" - ענין פתיחה וכן ותקרעי בפוך עיניך (לעיל ד)

"חלוני" - כמו חלונים ונפלה המ"ם

"וספון" - ענין קירוי הבתים וכסוין כמו ויספון את הבית גבים (מלכים א' ו)

"ומשוח" - ענין טיחה וצביעה

"בששר" - הוא מין צבע חשוב וכן חקוקים בששר (יחזקאל כג)