קטע:מצודות על ירמיהו כב י

מצודת דוד

"כי לא ישוב" - על כי לא ישוב עוד לארצו ולא יראה ארץ מולדתו כי שם בגולה ימות ויקבר

"בכו בכו להולך" - אבל בכו על ההולך מארצו בשבי ובמקרא שלאחריו יפרש מי הוא

"אל תבכו למת" - אין ראוי לבכות על מי מהמלכים שמת בארצו ונקבר בקברי אבותיו

"ואל תנודו לו" - כן דרך המקונן להניע בראשו דרך אבל וצער

מצודת ציון

"תנדו" - ענין הנעה