קטע:מצודות על ירמיהו י יז

מצודת דוד

"אספי" - אתם היושבת בירושלים הבצורה אספי סחורתך מן הארץ אל תוך העיר להשאר בה גם אתם

מצודת ציון

"אספי" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"כנעתך" - ענין סחורה כמו וחגור נתנה לכנעני (משלי לא)

"במצור" - ענין מבצר ע"ש שאין לכבשה בלא מצור וכן ערי מצור (דברי הימים ב' ח)