מצודות על ירמיהו יט יג


מצודת דוד

"הטמאים" - מוסב על הבתים לומר הבתים הטמאים יהיו כתופת וחוזר ומפרש מי הם מהבתים ואמר לכל הבתים אשר קטרו וגו'

"והיו וגו'" - ר"ל הם יהיו מקום קברות ההרוגים כמקום התופת