פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יז ה

מצודת דוד

"ושם" - ומשים חזקו ובטחונו בבשר ודם ומסיר לבו מלבטוח בה'

"אשר יבטח באדם" - ר"ל ולא ימצאו עזר ממלכי האדמה כי ארור הגבר וגו'

מצודת ציון

"ארור" - ענין קללה

"הגבר" - האיש

"בשר" - ר"ל אדם שהוא בשר

"זרועו" - חזקו