פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו יד ג

מצודת דוד

"בושו" - ולזה בושו הנערים וגם נכלמו וכסו ראשם דרך צער ואבל על שלא מצאו מים להביא לאדוניהם

"ואדיריהם" - השרים שלחו נעריהם לבקש מים לשתות והמה באו על הבורות ולא מצאו בהם מים והחזירו את כליהם כשהם ריקים מבלי מים

מצודת ציון

"ואדיריהם" - מלשון אדיר וחזק ור"ל השרים

"צעיריהם" - ענין קטן ושפל וכן צעיר אנכי ונבזה (תהלים קיט)

"גבים" - בורות כמו ולחשוף מים מגבא (ישעיהו ל)

"וחפו" - ענין כסוי וכן ופני המן חפו (אסתר ז)