קטע:מצודות על ירמיהו יג יב

מצודת דוד

"כל נבל" - כל נאד יהיה מלא יין

"ואמרו" - וכשיאמרו אליך וכי לא נדע אשר כל נבל דרכו למלאותו יין

"את הדבר הזה" - והוא כה אמר ה' וגו'

מצודת ציון

"נבל" - נאד היין וכן ונבל יין (שמואל א א)