קטע:מצודות על ירמיהו יב ב

מצודת דוד

"קרוב אתה בפיהם" - גם כי בפיהם מראים עצמם יראים את האל זהו מן השפה ולחוץ אבל רחוק אתה ממחשבות כליותיהם ולא יאמינו בך באמת

"נטעתם" - מיד כשנטעתם בשרש גזעם ר"ל פתאום בא להם הגדולה

"ילכו" - והם הולכים ומתפשטים ועושים פירות מרובות ר"ל בנים ובני בנים יורשים המלוכה והממשלה

מצודת ציון

"מכליותיהם" - מלשון כליות