קטע:מצודות על ירמיהו ט כה

מצודת דוד

"כי כל הגוים וגו'" - ר"ל כי כמו שכל העכו"ם המה ערלי בשר כן כל בית ישראל ערלי לב לבלי שמוע בקול ה' ולכן בדין הוא שילקו ישראל עם העכו"ם

"על מצרים" - עתה מפרש מי הם המקבלים העונש והגמול ליפול ביד נבוכדנצר

"קצוצי פאה" - הנפרדים ומפוזרים בהעבר ההיא היושבים במדבר

מצודת ציון

"קצוצי" - ענין חתוך כמו וקצץ פתילים (שמות לט)ור"ל נפרדים וכאלו הם קצוצים אלה מאלה

"פאה" - ענין עבר וצד וכן על ארבע הפאות (שם כה)

"ערלי לב" - אטומי לב כאלו מכוסה בשומן