קטע:מצודות על ירמיהו ט יט

מצודת דוד

"נהי" - דברי יללה

"ואשה רעותה" - ואשה תלמד את רעותה קינה

"דבר ה'" - שאמר שהפורענות מעותדות לבוא

"ותקח וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ותקח" - ר"ל תקבל

"רעותה" - חברתה