קטע:מצודות על ירמיהו ט ד

מצודת דוד

"למדו" - הרגילו את לשונם לדבר שקר כי מתמידים בזה

"העוה נלאו" - כאלו נתייגעו לעוות דרכם כי הרבה עוות עשו והוא ענין מליציי

"ואיש" - כל איש מהתל ומלעיג ברעהו

מצודת ציון

"יהתלו" - ענין לעג כמו הנה התלת בי (שופטים יז)

"למדו" - ענין ההרגל כמו פרה למד מדבר (לעיל ב)

"העוה" - מלשון עוות ועקום

"נלאו" - ענין יגיעה כמו ונלאתי כלכל (לקמן כ)