קטע:מצודות על ירמיהו טז יט

מצודת דוד

"אליך" - הן ידעתי שסוף הדבר יהיה שהגוים מקצות הארץ יבואו אליך להאמין בך ויאמרו האלילים אשר נחלו אבותינו להיות להם לאלהים אך המה שקר והבל ואין בהם תועלת

"ה' עוזי ומעוזי" - אמר הנביא אתה ה' חזקי וכפל המלה לחוזק הענין

"ביום צרה" - כשבא צרה אני נס אליך להמלט והוא ענין מליצה לומר אז אבטח בך

מצודת ציון

"עוזי ומעוזי" - ענין חוזק

"ומנוסי" - מלשון ניסה ובריחה

"מאפסי" - מקצות כי בקצות הארץ כאלו אפס וכלה

"מועיל" - מלשון תועלת