פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו טז יח

מצודת דוד

"ותועבותיהם" - עם תועבותיהם מלאו את נחלתי וכפל הדבר במ"ש

"בנבלת" - במה שהעמידו בה עכו"ם המאוסים כנבלת שקץ

"ושלמתי ראשונה" - טרם בוא הגאולה אשלם להם בתחלה על מה ששנו בעון אבותם לכפלם שוב

מצודת ציון

"משנה" - מלשון שנים וכפל

"חללם" - מלשון חלול

"שקוציהם" - מלשון שקץ ושרץ