מצודות על ירמיהו טז טז


מצודת דוד

"ומנקיקי" - הבורחים על שני הסלעים

"מעל כל הר" - ר"ל ילכדו גם הבורחים על ההרים כדרך הצייד הרודף בהרים לצוד החיות

"צידים" - הם ציידי החיות

"ודיגום" - יצודו הדגים ור"ל בתחלה יקחו האומות בשבי את הנמצאים בתוך העיר כדייגים האלה הצדים הדגים במקום גדולם ומאסף כולם ברשתו

"הנני שולח" - חזר לדבריו לומר הנה הצרות ירבו מאוד ובתחלה אשלח לדיגים רבים וגו' ר"ל ציידי הדגים

מצודת ציון

"לדיגים" - הצדים את הדגים

"ודיגום" - ר"ל יצודו דגים וכן עולל יעוללו (לעיל ו) ור"ל ילקטו העוללות

"ומנקיקי" - כן יקרא שם הסלע הבולט וכן בנקיק הסלע (לעיל יג)