פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו טו כא

מצודת דוד

"מיד רעים" - הם אנשי ענתות

"מכף עריצים" - החזקים ממך בכח הזרוע וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ופדיתיך" - מלשון פדיון

"מכף" - מיד

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (לקמן כ)