קטע:מצודות על ירמיהו טו יג

מצודת דוד

"ובכל חטאתיך" - כ"ז יהיה בכל חטאותיך שחטאת לה' ובכל גבוליך חטאת מבלי מקום נעדר

"לבז אתן" - לו אתן לשללו ולא תקח בעדם מחיר ר"ל לא ישאיר אותך בארצך במחיר האוצרות שיקח כי יקחם דרך שלל

מצודת ציון

"חילך" - מלשון חיל ועושר כמו וישראל עושה חיל (במדבר כד)

"לבז" - מלשון בזה ושלל

"במחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו אקנה מאותך במחיר (שמואל ב כד)