קטע:מצודות על ירמיהו טו טו

מצודת דוד

"דע" - תן לב לדעת מה שאני נושא וסובל חרפה בעבורך במה שאני מתנבא בשמך

"אתה ידעת ה'" - את הרעה שעושים לי אנשי ענתות

"זכרני ופקדני" - זכור בי והשגיח עלי ועשה לי נקמה מרודפי

"אל לארך אפך תקחני" - ר"ל אל תניחני לאריכות אפך בנקמתי אבל מהרה חושה תנקום נקמתי מהם

מצודת ציון

"ופקדני" - ענין השגחה

"שאתי" - מלשון משא וסבל