פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו טו ו

מצודת דוד

"נלאתי הנחם" - הנה רבות פעמים גזרתי עליך השחתה ואח"ז נחמתי ועתה נלאיתי להנחם על הרעה

"את נטשת אותי" - על כי עזבת אותי ותלכי לאחור לפרוש ממני לכן אטה את ידי עליך להכות בך ואשחיתך

מצודת ציון

"נטשת" - עזבת

"ואט" - מלשון נטיה

"נלאתי" - ענין עייפות ויגיעה כמו ונלאו מצרים (שמות ז)

"הנחם" - ענין הפוך מחשבה כמו פן ינחם העם (שם יג)