קטע:מצודות על ירמיהו טו ג

מצודת דוד

"ארבעה משפחות" - ר"ל ארבעה מיני עונשין

"לסחוב" - דרך הכלבים לגרר הנבלות ממקום למקום

"לאכול ולהשחית" - העוף לאכול הנבלות והבהמות להשחית ברמיסת הרגל

"ופקדתי" - אמנה עליהם

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין מנוי וגזברות

"משפחות" - אמר כן בדרך שאלה

"לסחוב" - ענין גרירה ומשיכה כמו סחוב והשלך (לקמן כב)