קטע:מצודות על ירמיהו טו ב

מצודת דוד

"אשר למות" - מי שראוי למות בעוונו במיתת דבר יותן למיתה

"ואשר לחרב וגו'" - כל אחד יעונש בדבר הראוי לו

"אנה נצא" - להיכן נלך ולתכלית מה

מצודת ציון

"אנה" - להיכן וכן אנה אעלה (שמואל ב ב)