קטע:מצודות על ירמיהו ח יח

מצודת דוד

"מבליגיתי" - ר"ל אם אמרתי אתחזק על היגון לבל אתמיד בה אבל לא אוכל כי עלי לבי דוי

מצודת ציון

"מבליגיתי" - ענין התחזקות כמו ואבליגה מעט (איוב י)

"דוי" - מלשון מדוה וחולי