מצודות על ירמיהו ח יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"משלח בכם" - אגרה בכם נחשים רעים אשר אין מועיל להם לחש והם ינשכו אתכם ר"ל לא תוכלו לרצות את האויב בדברים רכים ותחנונים

מצודת ציון

"משלח" - ענין גרוי והשסה כמו ושן בהמות אשלח בם (דברים לב)

"צפעונים" - מין נחש רע

"ונשכו" - מלשון נשיכה וכן אם ישך הנחש בלא לחש (קהלת י)