קטע:מצודות על ירמיהו ז כא

מצודת דוד

"עולותיכם ספו וגו'" - העולות שאתם מביאים שהמה כולם כליל הוסיפו אותם על זבחי שלמיכם ואכלו הבשר ר"ל הואיל ואין העולות לרצון לפני למה תפסידו הבשר

מצודת ציון

"ספו" - לשון הוספה