קטע:מצודות על ירמיהו ו ט

מצודת דוד

"השב ידך" - אתה האויב השב שנית ידך לקחת בגולה את הנסתרים כמו הבוצר המשיב שנית ידו בעבור למשמש ולחפש אחר הענבים הנסתרים מעיניו

"עולל יעוללו כגפן" - כמו הגפן אחר שבצרו אותם ונשארו עוללות חוזרים ללקט גם העוללות כן יהיה שארית ישראל כי יחזור האויב לגלות גם אותם

מצודת ציון

"עולל יעוללו" - כן נקרא הליקוט שאחר הבציר כמו לא תעולל אחריך (דברים כד)

"כבוצר" - כן נקרא תלישת הענבים מן המחובר כמו כי תבצור כרמך (שם)

"על" - בעבור

"סלסלות" - ענין משמוש וחפוש כמו סלסלה ותרוממך (משלי ד)