קטע:מצודות על ירמיהו ה לא

מצודת דוד

"ירדו" - ימשלו בכח הנביאים כי הם המשילום

"אהבו כן" - להיות הם המושלים

"ומה תעשו" - הנביא אומר להם ומה תעשו בבוא אחרית הדבר הוא גמול התשלומין וכי בידם להציל אתכם

"הנביאים" - נביאי הבעל

"בשקר" - בשם הבעל שהוא דבר שקר

"והכהנים" - כהני הבעל

מצודת ציון

"ירדו" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים קי)

"על ידיהם" - בעבור כוחם של הנביאים