קטע:מצודות על ירמיהו ד כח

מצודת דוד

"על כי וגו'" - ר"ל בעבור זה תאבל הארץ וגו' על אשר דברתי מחשבתי לעשות הארץ שממה ולא נחמתי על הדבר ההוא ולא אשוב ממנה וכפל הדבר במ"ש

"על זאת" - על הדבר האמור למטה תאבל הארץ וחשכו השמים אשר ממעל

מצודת ציון

"תאבל" - ענין השחתה כמו אבל אומללה ארץ (שם)

"וקדרו" - ענין חשך ושחרות וכן שמש וירח קדרו (יואל ב)

"זמותי" - ענין מחשבה כמו זממו אל תפק (תהלים קמ)

"נחמתי" - ענין הפוך מחשבה