קטע:מצודות על ירמיהו ד ד

מצודת דוד

"פן תצא וגו'" - פן תצא חמתי כאש הדולק ובערה בכם ואין מי יכבה אותה ר"ל לא ימצא מי מעביר החמה מפני רוע מעלליכם אשר גברו ואין במי זכות להעביר החמה

"איש יהודה" - אתם אנשי יהודה ויושבי ירושלים

"המלו לה'" - ולתוספות ביאור אמר הסירו אוטם לבבכם לשם ה' להתבונן בדרכיו ולדבקה בו

מצודת ציון

"המולו" - ענין חתוך וכריתה וכן ומל ה' אלהיך (דברים ל)

"ערלות" - ענין אוטם וכן ערלי לב (לקמן ט)

"מעלליכם" - מעשיכם