קטע:מצודות על ירמיהו ג יד

מצודת דוד

"ולקחתי אתכם" - ואז אקח אתכם מהגולה

"אחד מעיר" - ר"ל אף אם מעט ישובו אלי אקח אותם ולא ישתקעו שם עם העומדים במרדם

"שובו" - אתם בנים מורדים שובו אלי כי אנכי האדון והמושל בכם לכן מהראוי שתשובו אלי

מצודת ציון

"בעלתי" - ענין שר ואדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)