קטע:מצודות על ירמיהו ג יב

מצודת דוד

"לא אטור" - לא אשמור האיבה לעולם כי מיד כשתשובו תלך לה האיבה

"לא אפיל" - לא אשכין חמתי בכם

"כי חסיד אני" - ר"ל לא כמלך בשר ודם שאינו מוחל למורדים אף אם יעשו תשובה

"צפונה" - אל מול צפון לאשור מקום שגלה ישראל

מצודת ציון

"הלוך" - הוא ענין לשון זרוז

"אפיל" - ענין חניה והשכנה כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כה)

"פני" - ענין חמה וכעס כמו פני ה' חלקם (איכה ד)ע"ש שהכעס יוכר בפני אדם

"אטור" - ענין שמירה