קטע:מצודות על ירמיהו ג ו

מצודת דוד

"ותזני שם" - עבדת שם לפסילים

"הראית" - אם נתת לב לראות אשר עשתה עדת ישראל המורדת הם בני עשרת השבטים

מצודת ציון

"הראית" - בה"א השאלה

"משובה" - ענין מרד והליכה בדרכי הלב כמו וילך שובב (ישעיהו נז)

"רענן" - לח ורטוב