מצודות על ירמיהו ג ג


מצודת דוד

"מאנת הכלם" - אתה ממאנת להיות נכלם ובוש ממעשיך

"ומצח" - אבל יש לך מצח מגולה כדרך אשה זונה שאינה מכסת מצחה בעבור בושה מה לא כדרך הצנועות שמכסות מצחן אם יקרה להן דבר בושה

"וימנעו" - הלא בעונך נמנעו הרביבים ולא היה המלקוש ואם כן היה לך להיות בוש במעשיך

מצודת ציון

"רביבים" - הוא המטר החזק וכן וכרביבים עלי עשב (דברים לב)

"ומלקוש" - כן נקרא המטר המאוחר היורד על הקשין ועל המלילות וכן יורה ומלקוש (דברים יא)

"ומצח" - היא הפדחת

"מאנת" - מלשון מיאון

"הכלם" - מלשון כלימה