פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואת" - אבל אתה ישראל עם כי בעודך תחתי זנית באיסור עם אהובים רבים ר"ל עם כי עבדת עכו"ם חלוקות עכ"ז שוב אלי ואקבלך בתשובה

"הישוב" - וכי יוכל בעלה הראשון לשוב עוד אליה לקחתה אחר שמת השני או גרשה הלא בעבור עון כזה תתחייב להארץ ההיא הנעשה בה כזאת ותקבל גמולה משלם

"לאמר" - ר"ל מהראוי לאמר לישראל את זאת הנה אם יגרש איש את אשתו ובהיתר הלכה מאתו והיתה לאיש אחר ואף אם לא בא עליה

מצודת ציון

"ישלח" - ענין טרוד וגרושין וכן ושלחה מביתו (דברים כד)

"חנוף תחנף" - ענין חיוב ואשמה כמו ולא תחניפו את הארץ (במדבר לה)