קטע:מצודות על ירמיהו ב לו

מצודת דוד

"גם ממצרים תבושי" - על אשר לא תמצא עזר על ידו

"כאשר בושת מאשור" - כי אחז מלך יהודה שלח מלאכים למלך אשור לעזור לו והיצר לו עוד כמ"ש ויבוא וגו' מלך אשור ויצר לו ולא חזקו (דברי הימים ב' כח)

"מה תזלי מאד" - למה תרבי ללכת לבקש עזר מן העכו"ם

"לשנות את דרכך" - פעם לאשור פעם למצרים

מצודת ציון

"תזלי" - ענין הלוך כמו אזלו מים מני ים (איוב יד)

"מאוד" - היא כמו הרבה

"לשנות" - מלשון השתנות