קטע:מצודות על ירמיהו ב כז

מצודת דוד

"ובעת רעתם" - בעת בוא עליהם הרעה יתפללו אלי ויאמרו קומה והושיענו מן הרעה

"כי פנו אלי עורף" - ר"ל אינם שומעים לדברי כאדם המהפך עורף מול רעהו ולא יאבה לשמוע אמריו

"אומרים" - על אשר אומרים לפסל העשוי מעץ אתה אבי ולצלם מאבן יאמרו אתה ילדתנו כאלו הכוכבים בראו העולם ומלואה

מצודת ציון

"אבי" - ענין אדון וגדול וכן אבי דבר גדול הנביא דבר אליך (מלכים ב' ה)

"ילדתנו" - הוא כמו יצרתנו וכן בטרם הרים ילדו (תהלים צ)

"פנו" - מלשון הפנה וסיבוב

"עורף" - הוא אחורי הפנים והצואר