קטע:מצודות על ירמיהו ב יח

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והכל בהשגחה למה לך ללכת לדרך מצרים ואשור לרוות צמאונך במי ארצם ר"ל לבקש מהם עזרה להיות נושע על ידיהם הלא הכל בהשגחה ומה יועילו לך

מצודת ציון

"שיחור" - זהו הנילוס

"נהר" - ר"ל נהר פרת